قوانین و مقررات

طبق ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هرگاه یک طرح صنعتی ثبت شود مورد حمایت قانون است و مالک آن از حق استفاده انحصاری و جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود. این حق جلوگیری، سایرین را از ساخت، عرضه ، واردات، صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن بکار رفته یا در آن گنجانده شده است منع می نماید.